Register here
Feedback form
1 02-Sep-2019 Monday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.30 p.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 3-Sep-2019 Tuesday 8.00 p.m. Swaranjali Program
3 4-Sep-2019 Saturday 8.00 p.m. Do-Re-Mi (Orchestra)
4 5-Sep-2019 Thursday 8.00 p.m. Hindi-Marathi Gazal by Pandit. Rhushikesh Mahali, Pune
5 6-Sep-2019 Friday 8.00 p.m. HASWA FASWI (Marathi Natak)Main Role: Pushkar Shrotri,

Directed by: Chandakant Kulkarni
6 7-Sep-2019 Saturday 9.30 a.m. Painting, Cooking, Rangoli Competition
8.00 p.m. Turrram-Tu-Fun-Fulll-Too (Kids Stage Peformances)
7 8-Sep-2019 Saturday 9.00 a.m. Yadnya
11 a.m. Shri Ganesh Visarjan
8.00 p.m. Mahaprasad
1 13-Sep-2018 Thursday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 14-Sep-2018 Friday 8.00 p.m. Marathi Natak " Bayko Mazi Lay Bhari"
3 15-Sep-2018 Saturday 8.00 p.m. BALGOPAL (Children's Program)
4 16-Sep-2018 Sunday 9.00 a.m. Rangoli, Drawing, Cooking Competition
8.00 p.m. Hasya Kavi Sammelan
5 17-Sep-2018 Monday 8.00 p.m. Marathi Vinodi Ekpatri Natak "Assal Manse Irsal Namune"

(Prastuti: Prabhakar Nilangekar)
6 18-Sep-2018 Tuesday 8.00 p.m. Maharashtrachi Lokdhara (Prastuti: Dipali Kale)
7 19-Sep-2018 Wednesday 8.00 p.m. Orchestra (Prastuti: Mayurpankha Events)
8 23-Sep-2018 Sunday 9.00 a.m. Kirtan
11.00 a.m. Shriganesh Visarjan
8.00 p.m. Mahaprasad
1 17-Sep-2015 Thursday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 18-Sep-2015 Friday 7.15 p.m. Swaranjali Program
3 19-Sep-2015 Saturday 7.15 p.m. Tare Jamin Par (Children's Program)
4 20-Sep-2015 Sunday 10.00 a.m. Modak Rachana, Rangoli, Drawing, Cooking Competition
7.15 a.m. Hasya Kavi Sammelan
5 21-Sep-2015 Monday 7.15 p.m. Ashe Navare Asha Bayaka (Rajesh Chitnis, Cinestar)
6 22-Sep-2015 Tuesday 7.15 p.m. Gandh Marathi Maticha - Patankar
7 23-Sep-2015 Wednesday 7.15 p.m. Orchestra - Sunil Dhage
8 27-Sep-2015 Sunday 7.15 p.m. Shri Ganesh Visarjan
1 17-Sep-2015 Thursday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 18-Sep-2015 Friday 7.15 p.m. Swaranjali Program
3 19-Sep-2015 Saturday 7.15 p.m. Tare Jamin Par (Children's Program)
4 20-Sep-2015 Sunday 10.00 a.m. Modak Rachana, Rangoli, Drawing, Cooking Competition
7.15 a.m. Hasya Kavi Sammelan
5 21-Sep-2015 Monday 7.15 p.m. Ashe Navare Asha Bayaka (Rajesh Chitnis, Cinestar)
6 22-Sep-2015 Tuesday 7.15 p.m. Gandh Marathi Maticha - Patankar
7 23-Sep-2015 Wednesday 7.15 p.m. Orchestra - Sunil Dhage
8 27-Sep-2015 Sunday 7.15 p.m. Shri Ganesh Visarjan
1 17-Sep-2015 Thursday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 18-Sep-2015 Friday 7.15 p.m. Swaranjali Program
3 19-Sep-2015 Saturday 7.15 p.m. Tare Jamin Par (Children's Program)
4 20-Sep-2015 Sunday 10.00 a.m. Modak Rachana, Rangoli, Drawing, Cooking Competition
7.15 a.m. Hasya Kavi Sammelan
5 21-Sep-2015 Monday 7.15 p.m. Ashe Navare Asha Bayaka (Rajesh Chitnis, Cinestar)
6 22-Sep-2015 Tuesday 7.15 p.m. Gandh Marathi Maticha - Patankar
7 23-Sep-2015 Wednesday 7.15 p.m. Orchestra - Sunil Dhage
8 27-Sep-2015 Sunday 7.15 p.m. Shri Ganesh Visarjan
1 29-Aug-2014 Friday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 30-Aug-2014 Saturday 7.15 p.m. ZilMil Sitaare (Children's Program)
3 31-Aug-2014 Sunday 7.30 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
10.00 a.m. Drawing, Cooking and Rangoli
7.15 p.m. Marathi Star Program
4 01-Sep-2014 Monday 7.15 p.m. Ghatakabhar Basa ani Potbhar Hasa (Rajesh Chitnis, Cinestar)
5 02-Sep-2014 Tuesday 7.15 p.m. Do Re Mi Orchestra
6 07-Sep-2014 Sunday 10.30 a.m. Shri Ganesh Visarjan
1 9-Sep-2013 Monday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Shri Atharvshirsh Path, Maha Aarati
2 10-Sep-2013 Tuesday 7.15 p.m. Children's Program
3 11-Sep-2013 Wednesday 7.15 p.m. Swaranjali
4 12-Sep-2013 Thursday 7.15 p.m. Natak
5 13-Sep-2013 Friday 7.15 p.m. Marathi Star Program
6 14-Sep-2013 Saturday 10.00 a.m. Drawing, Cooking and Flower arrangement
7.15 p.m. Orchestra
7 15-Sep-2013 Sunday 11 a.m. Shri Ganesh Visarjan
1 19-Sep-2014 Wednesday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.15 a.m. Tim Tim Sitare (Bal kalakar Prastuthi)
2 20-Sep-2012 Thursday 7.15 p.m. Madhur Suranchya Barasti Dhara
3 21-Sep-2012 Friday 7.15 a.m. Hasya Kavi Sammelan
4 22-Sep-2012 Saturday 10.00 a.m. Drawing, Cooking and Flower arrangement
7.15 p.m. Do-Re-Mi Orchestra
5 23-Sep-2012 Sunday 11 a.m. Shri Ganesh Visarjan
1 1-Sep-2011 Thursday 7.00 a.m. Shri Ganesh Sthapana
7.30 a.m. Hasya Kallol
2 2-Sep-2011 Friday 7.30 p.m. Ganaraj Rangi Nachato
3 3-Sep-2011 Saturday 7.30 p.m. Dilli chi Kilbil
4 4-Sep-2011 Sunday 10.00 a.m. Chitrakala pratiyogita
10.00 a.m. Pakakala pratiyogita
10.00 a.m. Rangoli pratiyogita
7.30 p.m. Shahir Vijay Jagtap
5 5-Sep-2011 Monday 7.30 p.m. Do-Re-Mi Orchestra
6 6-Sep-2011 Tuesday 7.30 p.m Lavani
7 7-Sep-2011 Wednesday 7.30 p.m. Shri Ganapati Atharvarshirsa Sahastravartan
8 11-Sep-2011 Sunday 11 a.m. Shri Ganesh Visarjan